How JustAnswer Works:
  • Ask an Expert
    Experts are full of valuable knowledge and are ready to help with any question. Credentials confirmed by a Fortune 500 verification firm.
  • Get a Professional Answer
    Via email, text message, or notification as you wait on our site. Ask follow up questions if you need to.
  • 100% Satisfaction Guarantee
    Rate the answer you receive.
Ask Dr. David Your Own Question
Dr. David
Dr. David, Board Certified MD
Category: Medical
Satisfied Customers: 48820
Experience:  Board Certified Physician
41363181
Type Your Medical Question Here...
Dr. David is online now

Jsem nedoslýchavý a špatně rozumím. Lékař mě seřídil sluchátka

Customer Question

Jsem nedoslýchavý a špatně rozumím. Lékař mě seřídil sluchátka od firmy Siemens Motion 700. Říká že už to lépe korigovat nepůjde. Rád bych všdšl zda už není lepší možnost.
Submitted: 4 years ago.
Category: Medical
Expert:  Dr. David replied 4 years ago.

Dr. David :

This is Dr. David

Dr. David :

would you like to chat in English or in Czech?

Dr. David :

To je Dr. David

Chtěli byste mluvit v angličtině nebo v češtině?

Dr. David :

Je mi líto, Váš lékař upraví sluchátka a neslyšíte stejně. Měli byste se k němu vrátit a požádat je, s cílem přizpůsobit ji zpátky, jak to bylo, takže si můžete lépe slyšet. máte sledovat schůzku s lékařem, kde můžete mluvit s nimi o nastavení sluchátka zpět na předchozí nastavení?

JACUSTOMER-paiz1gdv- :

Vystřídal jsem několik lékařů, ale žádný mi nechtěl nevěnovat víc pozornosti. Uvedťe prosím odpověď v češtíně i angličtině.

JACUSTOMER-paiz1gdv- :

Went through several doctors AM, but no I did not want to ignore more attention. Please give answer in Czech and English.

JACUSTOMER-paiz1gdv- :

It would be possible to do audiodiagrm via the Internet, to design headphones, the case is pre-set and perhaps even buy.

Dr. David :

no, it is not possible to do audiogram via internet.

Dr. David :

you have to do an audiogram with a audiologist at a hearing center.

Dr. David :

Ne, to není možné udělat audiogram přes internet.


co musíte udělat, je audiogram s audiologem na jednání města.

Dr. David :

why did you rate poor service ?

Dr. David :

what other questions? do you have?

Dr. David :

proč jsi míra špatné služby?

jaké další otázky máte?

JACUSTOMER-paiz1gdv- :

Unfortunately, the answer is not specific, and must itself investigate. I'd like to hear more concrete proposals.

Dr. David :

I am sorry you were under the impression that you could have a hearing test over the internet.

Dr. David :

JustAnswers does not supply that sort of service.

Dr. David :

we are medical doctors online to help answer medical questions.

Dr. David :

but we can not provide health care or audiology testing online.

JACUSTOMER-paiz1gdv- :

Thank you, but I have to accept the status quo.

Dr. David :

let me know if you have other questions .