How JustAnswer Works:
  • Ask an Expert
    Experts are full of valuable knowledge and are ready to help with any question. Credentials confirmed by a Fortune 500 verification firm.
  • Get a Professional Answer
    Via email, text message, or notification as you wait on our site. Ask follow up questions if you need to.
  • 100% Satisfaction Guarantee
    Rate the answer you receive.
Ask JW Fourie Your Own Question
JW Fourie
JW Fourie, Attorney
Category: South Africa Law
Satisfied Customers: 15603
Experience:  L.LB (UOVS)
32244620
Type Your South Africa Law Question Here...
JW Fourie is online now

If a man states in his will that he bequest every thing to

This answer was rated:

If a man states in his will that he bequest every thing to his son, but on the day he signed the will he did not own a house. He later obtained a RDP house, but did not add anything to his will. Will his son inherit the house.
Hi. My name is XXXXX XXXXX I will try and assist.

So the man is not yet deceased?
Customer: replied 4 years ago.

The man is deceased. Did his son inherit the house. According to the attorney the house does not belong to him.

Do you mean the house does not belong to the deceased?

Customer: replied 4 years ago.

Johan, die huis het aan die pa behoort, dit was op sy naam. Hy is 'n paar maande gelede oorlede. In die testament is die seun die enigste erfgenaam. Die seun is 39jaar oud, maar is skisofrenies . Sy suster kyk na hom.


 


Sy behandel hom ook baie sleg bv vat R1000.00 van sy ongeskiktheids toelaag. Hy het ook nie sy eie kamer nie. Die suter se kinders het 'n kamer, maar hy moet met haar deel.


 


Hy het by social sevices gaan kla. Die maarskaplike werker het die prokureur gebel en hy het gesê die huis kan op die suster se naam oorgedra word, aangesien die pa nie die huis besit het voor hy die testament opgestel het nie.


 


Die suster wil die huis op haar naam hê. Ek is 'n klinies pastorale berader en het 'n ondersteunings groep vir persone met psigiatriese probleme. Hy het my genader om hom te help.


 


Ek het die testament en dit se hy is die enigste erfgenaam.


 


Hoop die inligting help


Dankie


Sara

Dit is bog. Ek weet nie watter prokureur sulke dinge kwytraak nie maar dit is louter nonsens.

Indien die testament vermeld dat al die pa se aardse besittings na die seun toe moet gaan, maak dit nie saak wanneer die pa die bates bekom het nie.

Die huis kan slegs na die dogter toe oorgedra (indien die testament nie voorsiening daarvoor maak nie) indien die Pa en die dogter een of ander koop- of skenkingsooreenkoms aangegaan het in terme waarvan die eiendom aan haar verkoop het of aan haar geskenk het. In die afwesigheid van so 'n dokument, wil ek graag sien hoe die prokureur daardie oordrag deur die aktekantoor kry met die testament wat anders sê.

Indien die prokureur ook die ekseketeur op die boedel is, is dit dalk raadsaam om die Meesterskantore te nader en die optrede van die prokureur onder hulle aandag te bring.

Die seun kan ook 'n prokureur van sy eie aanstel om die ding verder te vat, of kan regshulp bekom.

Uit die aard van die saak, sodra die eiendom op sy naam oorgedra is, kan hy ook sy suster uit die huis uit sit as dit is wat hy wil doen.

Ek is nie seker of dit u vraag beantwoord nie, maar as u vrae ter opklaring het, vra dit gerus voor u “rate.” Dit sal niks ekstra kos nie. Anders, as jy tevrede is, "rate" asseblief die diens.
JW Fourie and other South Africa Law Specialists are ready to help you
Customer: replied 4 years ago.

Die prokureur is ook die ekseketeur. Baie dankie


Sara

Kry hom af. Hy gaan droogmaak. Ek stel voor dat julle onmiddelik die Meesterskantoor nader en kla oor die ekseketeur. Tensy daar ander aspekte is waarvan ek nie bewus is nie (soos byvoorbeeld 'n geldige skenkingsooreenkoms) kan ek eerlikwaar nie sien hoe hy die oordrag deur die aktekantoor gaan kry sonder om bedrog te pleeg nie.