How JustAnswer Works:
  • Ask an Expert
    Experts are full of valuable knowledge and are ready to help with any question. Credentials confirmed by a Fortune 500 verification firm.
  • Get a Professional Answer
    Via email, text message, or notification as you wait on our site. Ask follow up questions if you need to.
  • 100% Satisfaction Guarantee
    Rate the answer you receive.
Ask Dr. Y. Your Own Question
Dr. Y.
Dr. Y., Urologist
Category: Urology
Satisfied Customers: 15027
Experience:  Specializing in general urology and reconstructive urology.
32613003
Type Your Urology Question Here...
Dr. Y. is online now

Goeie dag - ek het 'n vergrote nier aan my linkedrkant met

Customer Question

Goeie dag - ek het 'n vergrote nier aan my linkedrkant met 'n gewas met deursnee 42mm al vir die afgelope 4jaar Ek het ook geweldig pyn - die pyn warier vanaf 'n uitgestrekte hand aan my linkerkant tot geweldig pyn in my bo-rug Die uroloog wat my gesien het beweer dit is nie my nier wat probleme gee nie, maar my bo-rug Op die bloedtoetse was daar ook probleme en ek het ontsteking met somtyds donker uriene en ander kere weer amper wit Moet ek verder 'n uroloog weer sien of iemand vir my rug. My laërug was 2008 met 'n fisie geopereer omdat dit vergruis was met 'n gewas in die rugmurg
Submitted: 2 years ago.
Category: Urology
Expert:  wieyedoc replied 2 years ago.
Hi. My name is***** and I am online and available to help you today. Thank you for your patience.Question and answer is just one of the services I offer. I can also provide you with premium services, such as live telephone or skype consultation, at a small additional cost. Let me know if you are interested.Can you post your question in English?This is not an answer, but an Information Request. I need this information to answer your question. Please reply, so I can answer your question. I look forward to helping you.